Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u dziecka. Wczesna diagnoza oraz podjęcie terapii są niezwykle istotne ze względu na dużą plastyczność ośrodkowego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka.    


Dzieci przyjmowane są na podstawie opini o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydanej przez zespól orzekający w Poradni Psychologicznej.

W naszej placówce w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka wchodzą specjaliści: logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, rehabilitant ruchowy.